שמות האדם  |  אסטרולוגיה  |  מרוב - בעיות נשימה  |  חיסון הגוף חיסונית  |  פריון לאשה 2  |  הוצאת עין הרע  |  ריטלין  |  פריון לגבר  |  ערכת חורף  |  פיברומיאלגיה  |  טיפול טבעי בשפעת החזירים  |  פריון בגדר נס  |  
מונה:


תאריך ושעה
 



 

דף הבית >> חלומות 3

             
                        
           פתרון  חלומות 3      

 פתרון חלומות 4         פתרון החלומות 1        פתרון  חלומות 2


עופות      
עופות טמאות      דגים        גבינה וחלב    ביצים      דבש      בשר      אדם   


 פרק ג' – בעופות.

והוא שני נתחים, האחד בטהורות והשני בטמאות וזהו הנתח הראשון בטהורות.

הרואה נשר או עוף מעופף – גדולה תהיה לו.
הרואה אוזים בביתו – ירבה כבוד ביתו.
ובגמרא אמרו – הרואה אןןז בחלום, יצפה לכחמה שנאמר –חכמות בחוץ תרנה.
אווז הבא אליך – הוי ראש ישיבה.
אמר רב אשי – אני ראיתיה ובאתי עליה סליקית לגדולה.
הרואה תרנגול – יצפה לבן זכר. תרנגולים לבנים זכרים.
הרואה תרנגולת – יצפה לתרביצה נאה גילה. פי'  נוטריקון של תרנגולת.
פירש – לפי שאין בעל חי בעולם שיהיה רגיל אצל בת זוגו כתרנגול.



לכך עשו רז"ל המשל בו באומרם, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל
נשותיהם כתרנגולים. ולזה מורה על הבנים. ונראה לי כי אם ראה תרנגול מסורס
הנקרא – קאפון – מורה שלא יהיו לו בנים.
הרואה תרנגולים ההולכים בביתו או לפניו – עושר גדול יהיה לו.
ועוד הרואה תרנגולים – בנים יולדו לו.
הרואה שפחה שמוכרת תרנגולים – זוכה לבנים.
הרואה תורים בחלום או בני יונה, וצד אחד מהם – בנים זכרים יהיו לו, הרואה
שקשר אחד מהם- ירושה נופלת אליו. ובס"א  נעשה מעשה טוב.
האוכל מבשר היונים – יתקים מזלו.  הרואה שצד יונה- בת תהיה לו
הרואה בידו ציפור – בשורה טובה יבוא לו.  , וא"א שלום יהיה לו.
הרואה שתפס ציפור וברח מידו – צריך להתענות, שנאמר – נודדת מקנה.
הרואה שאכל מהן – טוב לו. הרואה שנשכו אחד מהם – אין צורך לו לאדם.
ובגמרא אמרו – הרואה ציפור ראה שלום, שנאמר – כצפורים עפות, וישכים
יאמר- כצפורים עפות קודם שיקדים פסוק –כצפור נודדת מקינה.
ראה תרנגולים או כל מיני עופות נלחמים – מריבה קשה תהיה לו.

 

                                               
           חזור למעלה          

 ב' – בעופות טמאות

 רואה נשר מעופף – עושר גדול יהיה לו. ורש"י ז"ל כתב – לגדולה יעלה.
ובס"א – שהנשר יורה על המלך. הפלקון על הדוכוס.
הרואה שיצוד הנשר – יעשיר ויפלו אויביו לפניו. הרואה שיש נשר בידו טוב לו.
הרואה ששחט הנשר – ימשול על בני אדם. הרואה שאכל מבשר הנשר – יהיה
נצרך לאדם כל שהוא.
 הרואה עורבים בחלום עפים לעומתו – טוב לו. ויה"א ימצא מזונותיו.
הרואה עורב על ראשו – ימות. ואם על ראש אחר – ימות אותו האיש.
וראיה לכך, שר האופים.
הרואה שאוכל מבשר הנשר – יהיה נצרך לאדם כל שהוא.
הרואה דיה או איה על ביתו – יחלה ויתרפא.


הרואה שצד אחד מהם – מחלוקת יהיה לו אם אדם קרוב אליו.
הרואה שאוכל מבשרם – טובות יהיו לן.
הרואה תנשמת או קאת, וצד אחד מהם – יחלה ויתרפה.
הרואה אחד מהם על ביתו – אבל יהיה לו. הרואה ששחט אחד מהם או
שמע קולם ולא ראם – טוב לו. הרואה שאוכל מבשרם – הפסד יבוא לו.
הרואה שנשכו אחד מהם – הפסד יבוא בממונו.
הרואה שרודף אחר  היענה ולא השיגה- אותו האיש ירדוף אחר האושר ולא
ישיגהו. רכב על היענה- יעלה לגדולה.בס"ה הרואה עוף הנקרא סנג'י יורה על
חכם וצדיק, וזה שהוא לבן וטהור, ומבקש טרפו במעמקי מים ואינו גונב משל
אחרים, ובסוף ימיו מלמד חכמתו וסודותיו לאחרים ומת.
העוף הנקרא בולטור – יורא על רופא כשרואה בעל חי פגוע מנסה לעזור לו
בכל כוחו. והרופא דרכו לעזור גם כן.
בגמרא אמרו כל העופות יפים לחלום חוץ מן קרייא וקפופא וקורפוררא.

                                                 חזור למעלה 

 הרואה דבורה -   אויבים יקומו לו.

 פרק ג' – בדגים

 הדגים יורו על מעות עם עמל, כי משכנם במים המתנועעים, ופרים ורבים.
והלוקח מעות מן האנשים – מעות יקח בחרפה.
והרואה שנחסרו דגים שלו – יחסר ממונו. הראה דגים – אויביו יקומו עליו.
הרואה שלכד דגים ברשתו – בנים יוליד. וא"א הרואה דגים – שם רע יוציאו עליו.
הרואה שצד דגים בחכה או ברשת – חיים טובים יתן לו הבורא.
הרואה שצד שקצים ורמשים – רע יהיה לו. חוץ מדולפין ודגים יפים בין בים בין
ביבשה.
ורש"י ז"ל כתב –הרואה דגים קטנים הקב"ה יתן לו פרנסתו בריוח ואם
גדולים – יתן לו ריוח גדול. הרואה שהוא צד דגים – בשורה טובה יבוא לו
ממקום אחר. וא"א הצד דגים קטנים – הקב"ה יתן לו מתנה מועטה.
הצד  דגים גדולים – יתן לו הקב"ה  ריוח וגדולה.


הרי תם ונשלם ראיית בעלי החיים עצמן, עתה נביא ראית היוצא מבעלי החיים.

פרק ה' – ויש בו שלושה נתחים ,האחד בחלב וגבינה השניה בביצים השלישי בדבש.

 הרואה שדיים מלאים וינק מהם – ריוח יגיד. ראה יונק שדי אשה – ריוח גדול יהיה לו.
הרואה שהוא חולב צאן או עיזים – עושר יהיה לו.
הרואה חלב – עושר גדול יהיה ומזלו יתקן. הרואה ששותה חלב צבי או איל בן זכר יהיה לו וטובה וגדולה.
הרואה ששתה חלב צאן – ריוח גדול יגיד. א"א – מחשבה קטנה תהיה לו.
 
שתה חלב סוסיא – ממון ימצא.
הרואה ששותה חלב חמוץ מבהמות – רע לו, מתוק – טוב לו.
הרואה שמוכר גבינה או חלב – גדולה תהיה לו. הרואה שאוכל גבינה לחה – ריוח יגיד.
הרואה שאוכל חמאת עיזים – גדולה יבוא לו. חמאה אחרת – בשורה טובה יבוא לו.

                                                 חזור למעלה 

 

 ב' – בביצים

הרואה ביצים – בקשתו תלויה, נשתברו  נעשית לו בקשתו.
פירש – לפי שהביצה נקראת בעיא ותרגום בקשה בעיא לכך כשרואה ביצים שלמים,
מודה שבקשתו תלויה ועומדת
כביצים האלו   שהאוכל הוא סתום,
ואם נשברו הביצים נעשית בקשתו כביצה זו שנשתברה ונתגלה האוכל.
וכן אגוזים וקישואים וכל הכלים הנשברים.
הרואה שמבקש ביצים – עבדים ושפחות יקנה.


האוכל ביצים מבושלים – ינצל מחולי שמוכן לבוא עליו, ואם צלויים באש, הרשב"א
אומר אבל יגיד.
ביצים שלוקים או שבורים – ידע שנתקבלה תפילתו.
הרואה ביצים – נתמלאה בקשתו וחיים יוסיפו לו וזכות יש על ידו.
ואם חלוקים או צלויים או שבורים בקשתו נעשית. וא"א האוכל ביצים חיים – טובתו
תרבה. האוכל ביצים שלוקים חיים טובים יהיו לו.
במרחשת – רע יהיה לו. וכתב רש"י ז"ל כל ביצים טובים בחלום חוץ מביצי יענה.

                                                

 ג' – בדבש

 הרואה דבש מעורב עם דבורים – אויביו סובבים אותו.
הרואה שיעצור קנה של עץ ורודה ממנו הדבש וישתה מים- ינצל מצרה.
האוכל דבש – רע לו. דניאל – האוכל דבש – טוב, טוב לו , ואכל דבש רע, רע לו.
רש"י ז"ל – האוכל דבש מבושל מתוק יבש – טוב לו.
האוכל צפיחית בדבש וכל שאר הדברים בדבש – טוב לו.

                                                         חזור למעלה 

 פרק ו' – בבשר

 הרואה שאוכל צלי – רעה תעבור עליו.
ובגמרא אמרו – הרואה קדרה, רואה שלום שנאמר- תשפות שלום לנו קודם שקדמנו
פסוק אחר – שפות תסיר.
הרואה שאוכל חי או חמוץ- רע יהיה לו. הרואה שאוכל מלוח או יבש – חולאים יהיו לו.
ואם הוא בלא מרק והוא מתק –שמחה יבוא לו.
הרואה שאוכל בקערה, ומקנח מה שבתוכה- אותו האיש יאבד מזל מן העולם.
הרואה ששותה דם – ינצל מצרה.

                                                           

 שער ד' באדם

 פרק א'

באדם עצמו ואברים שבגופו. כתוב – בס"ה כלל כל אברי הגוף מה שיורה כל אחד מהם.
הראש והכליות יורה- על החולם.
הכתפיים לנשים ולאחיות.   כי דברים רבים נשא אנחנו בעד הנשיםואחיות, כמו שנושא הכתפיים המשא. 
האצילים –מורה על המשרתים החכמים כי נקבל מהם העבודה שלימה כמו מידו,
ובני בית ועבדים כי כמו שהזרועות עוזרים , כן אלו  עוזרים.
היד מורה על המשרתיםהחכמיםכי נקבל מהם העבודה שלימה כמו  מידו.
האשכים יורו אל הבנים . העגבות והרגלים והשוקיים יורו אל כל קיום החיים.
הירכים – אל הקרובים ובסתר כמו מעיים וכבד.  והדם – יורה אוצר, כי הדם יורה זהב
כי בעד הזהב פעמים רבות נחסר דמו.
והמצרים אמרו כי הכבד יורה על התאוה, והדם על הכעס.
הלב יורה על החיים. והמעיים עם דם ועם מוגלא יורא לעצמות או לזהב.
השער מהזקן – יורה יופי ואשות. מהאצילים יורה נשים כי הן תחת ממשלתו .
מהערווה על אויבים, ושאר שערות על עושר וכלים נאים מזהב.
הרואה שהוא מתענה – רע לו .
ובגמרא אמרו – כל חלום בלא טוות פירוש – כל חלום יראה אדם ולאיראה שהוא מתענה
ולזה נהגו העולם להתענות.

                                             חזור למעלה 

ב' פתרון – חלומות אמרו  חז"ל –  דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, לכאורה קשה,
הא אמרינן בס' ברכות – דכל החלומות הולכים אחר הפה אלא הכי
פירושו דהיא
הנותנת משום דכל החלומות הולכין אחר הפה וגם שחלם לו דברי טובה, ומפרשין ליה
לרעה , הולכין אחר הפה כהפתרון  וכן להיפך וא"כ דברי חלומות אינם כלום, נ"ל
דבריהם שחלמו לעצמו, אלא ילך אצל שלשה וייטיבו לו ואז הולכין אחר הפה של
הפתרון. וק"ל מסכת גיטין דנ"ב  הרב מילי דרבנן אות ד' ויע"ש ועיין בסה"ק
אחי עזר אות ה' שמתי דברתי על ענין הטבת חלום, לך נא ראה משם.

                            תם ונשלם בס'ד


טבע - התמר תרכיזי צמחים טבעיים מארץ ישראל

צרו קשר ושאלו שאלתכם
על חלומות, וריפוי בצמחי מרפא

   פתרון חלומות 4         פתרון החלומות 1        פתרון  חלומות 2

                  מחלות ורפואות         צמחי המרפא        רשימת המוצרים          מי אנחנו 

פתרון חלומות 4                                       חזור למעלה 

 

 


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


   " טבע - התמר " יעוץ וטיפול בצמחי - מרפא
  
 יצור ושיווק תרכיזי צמחים - שמנים - ומשחות
   מצמחי - בר של ארץ - ישראל

                                                                                           www.teva-hatamar.com 
לייבסיטי - בניית אתרים