שמות האדם  |  אסטרולוגיה  |  מרוב - בעיות נשימה  |  חיסון הגוף חיסונית  |  פריון לאשה 2  |  הוצאת עין הרע  |  ריטלין  |  פריון לגבר  |  ערכת חורף  |  פיברומיאלגיה  |  טיפול טבעי בשפעת החזירים  |  פריון בגדר נס  |  
מונה:


תאריך ושעה
  

 

      " טבע -התמר " יעוץ וטיפול בצמחי - מרפא 
       
 יצור תרכיזי צמחים - שמנים - משחות
         מצמחי - בר של ארץ - ישראל

   
    
 פתרון חלומות  4      פתרון חלומות 3          פתרון החלומות 1       

             פתרון  חלומות 2

סדר זרעים  ברכות

 מרא  וההיא שעתא אמיה לא הות א"ר לוי לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה מנלן

 מיוסף דכתיב (בראשית לז) אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה וגו' וכתיב
(בראשית מא) ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה וגו' מן שבסרי עד תלתין כמה הוי
תלת סרי ושב דשבעא ותרתי דכפנא הא כ"ב

 אמר רב הונא לאדם טוב אין מראין לו חלום טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע.

 תניא נמי הכי כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע.

 והכתיב (תהילים צא) לא תאונה אליך רעה ואמר רב חסדא אמר רב ירמיה בר אבא שלא יבהילוך
 לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים ונגע לא יקרב באהלך שלא תמצא אשתך ספק נדה בשעה
שאתה בא מן הדרך. אלא איהו לא חזי ליה אחריני חזו ליה וכי לא חזא איהו מעליותא הוא.

 והאמר ר' זעירא כל הלן שבעה ימים בלא חלום נקרא רע שנאמר (משלי יט) ושבע ילין בל יפקד רע
אל תקרי שבע אלא שבע.

 אלא הכי קאמר דחזא ולא ידע מאי חזא אמר רב הונא בר אמי אמר ר' פדת א"ר יוחנן
הרואה חלום ונפשו עגומה ילך ויפתרנו בפני שלשה יפתרנו?
והאמר רב חסדא חלמא דלא מפשר כאגרתא דלא מקריא אלא אימא יטיבנו בפני שלשה ליתי
תלתא ולימא להו חלמא טבא חזאי ולימרו ליה הנך טבא הוא וטבא ליהוי רחמנא לשוייה לטב
שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא ויהוי טבא ולימרו ג' הפוכות וג' פדויות ושלש שלומות

שלש הפוכות (תהילים ל) הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה (ירמיהו לא)
אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו והפכתי אבלם לששון וגו' (דברים כג) ולא
אבה ה' אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך וגו'.

 שלש פדויות דכתיב (תהילים נה) פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו' (ישעיהו לה) ופדויי ה' ישובון וגו'
(שמואל א יד) ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה וגו'.

 שלש שלומות דכתיב (ישעיהו נז) בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו
(דברי הימים א יב) ורוח לבשה את עמשי וגו' (שמואל א כה) ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך
שלום וגו' אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בהדי הדדי אמרי כל חד וחד מינן לימא מלתא דלא
שמיע ליה לחבריה פתח חד מינייהו ואמר האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ליקום קמי כהני
בעידנא דפרסי ידייהו ולימא

הכי רבש"ע אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא
בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם
כחלומותיו של יוסף ואם צריכים רפואה רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו וכמרים מצרעתה וכחזקיהו
מחליו וכמי יריחו על ידי אלישע וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי
לטובה ומסיים בהדי כהני דעני צבורא אמן ואי לא לימא הכי אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך
שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום.

 פתח אידך ואמר האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא לנקוט זקפא דידא דימיניה בידא דשמאליה
וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה ולימא הכי אנא פלוני בר פלוני מזרעא דיוסף קאתינא דלא
שלטא ביה עינא בישא שנאמר (בראשית מט) בן פורת יוסף בן פורת עלי עין וגו'
אל תקרי עלי עין אלא עולי עין ר' יוסי בר' חנינא אמר מהכא (בראשית מח) וידגו לרוב בקרב הארץ
מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין רעה שולטת בהם אף זרעו של יוסף אין עין רעה שולטת בהם

ואי דחיל מעינא בישא דיליה ליחזי אטרפא דנחיריה דשמאליה פתח אידך ואמר האי מאן דחליש
יומא קמא לא לגלי כי היכי דלא לתרע מזליה מכאן ואילך לגלי כי הא דרבא כי הוה חליש יומא
קמא לא מגלי מכאן ואילך א"ל לשמעיה פוק אכריז רבא חלש מאן דרחים לי לבעי עלי רחמי ומאן
דסני לי לחדי לי וכתיב (משלי כד)

 בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו
שמואל כי הוה חזי חלמא בישא.

 אמר (זכריה י) וחלומות השוא ידברו כי הוה חזי חלמא טבא אמר וכי החלומות השוא ידברו והכתיב
(במדבר יב) בחלום אדבר בו רבא רמי כתיב בחלום אדבר בו וכתיב וחלומות השוא ידברו לא
קשיא כאן ע"י מלאך כאן ע"י שד א"ר ביזנא בר זבדא א"ר עקיבא א"ר פנדא א"ר נחום א"ר בירים
משום זקן אחד ומנו ר' בנאה עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים פעם אחת חלמתי
חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנאמר
כל החלומות הולכים אחר הפה אטו כל החלומות הולכים אחר הפה קרא הוא אין וכדרבי אלעזר
דא"ר אלעזר מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה שנאמר (בראשית מא) ויהי כאשר פתר לנו כן היה

אמר רבא והוא דמפשר ליה מעין חלמיה שנאמר (בראשית מא) איש כחלומו פתר (בראשית מ)

וירא שר האופים מנא ידע א"ר אלעזר מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו
של חבירו

א"ר יוחנן השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו הרי זו נבואה קטנה.

 ואמר ר' יוחנן ג' חלומות מתקיימין חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו וחלום שנפתר
בתוך חלום ויש אומר אף חלום שנשנה שנאמר (בראשית מא) ועל השנות החלום וגו'.

 אמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר (דנייאל ב)
אנת מלכא רעיונך על משכבך סליקו ואיבעית אימא מהכא (דנייאל ב) ורעיוני לבבך תנדע
אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא:

  

דף נו,ב גמרא  שיראי דמלכא כפיתו תרין ארזי בחבלא אסור חד כרעיה לחד ארזא וחד כרעיה לחד ארזא ושרו לחבלא עד דאצטליק רישיה אזל כל חד וחד וקם אדוכתיה ואצטליק ונפל בתרין

שאל בן דמא בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל ראיתי שני לחיי שנשרו אמר שני גדודי רומי
יעצו עליך רעה ומתו

אמר ליה בר קפרא לרבי ראיתי חוטמי שנשר אמר ליה חרון אף נסתלק ממך .
 
אמר ליה ראיתי שני ידי שנחתכו אמר ליה לא תצטרך למעשה ידיך.

אמר ליה ראיתי ב' רגלי שנקטעו אמר ליה על סוס אתה רוכב.

 חזאי דאמרי לי באדר מיתת וניסן לא חזית אמר ליה באדרותא מיתת ולא אתית לידי נסיון
אמר ליה ההוא <צדוקי> {מינא} לר' ישמעאל ראיתי שאני משקה שמן לזיתים אמר ליה
בא על אמו

אמר ליה חזאי דקטיף לי כוכבא אמר ליה בר ישראל גנבת

 אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא אמר ליה בר ישראל זבנתיה ואכלת לדמיה

 אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי אמר ליה בא על אחותו

אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא אמר ליה בא על אשת ישראל

 אמר ליה חזאי דדריכנא בטונא דאסא אמר ליה בא על נערה המאורסה

 אמר ליה חזאי טונא מעילאי והוא מתתאי אמר ליה משכבך הפוך.

 אמר ליה חזאי עורבי דהדרי לפורייה אמר ליה אשתך זנתה מאנשים הרבה.

 אמר ליה חזאי יוני דהדרי לפורייה אמר ליה נשים הרבה טמאת.

 אמר ליה חזאי דנקיט תרי יוני ופרחן אמר ליה תרתי נשי נסבת ופטרתינון בלא גט.

 אמר ליה חזאי דקליפנא ביעי אמר ליה שכבי קא משלחת אמר ליה כולהו איתנהו בי בר מהא
דליתיה אדהכי והכי אתיא האי איתתא ואמרה ליה האי גלימא דמכסא דגברא פלוני הוא דמית
ואשלחתיה אמר ליה חזאי דאמרי לי שבק לך אבוך נכסי בקפודקיא אמר ליה אית לך נכסי בקפודקיא
אמר ליה לאו אזל אבוך לקפודקיא אמר ליה לאו אם כן קפא כשורא דיקא עשרה זיל חזי קפא דריש
עשרה שהיא מלאה זוזי אזל אשכח שהיא מלאה זוזי אמר רבי חנינא הרואה באר בחלום
רואה שלום שנאמר (בראשית כו) ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים
 ר' נתן אומר מצא תורה שנאמר (משלי ח) כי מוצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים רבא אמר
חיים ממש

אמר רבי חנן שלש שלומות הן נהר צפור וקדרה נהר דכתיב (ישעיהו סו) הנני נוטה אליה כנהר שלום
צפור דכתיב (ישעיהו לא) כצפרים עפות כן יגן ה' צבאות וגו' קדרה דכתיב (ישעיהו כו) ה' תשפות
שלום לנו אמר ר' חנינא ובקדרה שאין בה בשר שנינו (מיכה ג) ופרשו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת

אמר ר' יהושע בן לוי הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר הנני נוטה אליה כנהר שלום קודם שיקדמנו
פסוק אחר (ישעיהו נט) כי יבא כנהר צר

הרואה צפור בחלום ישכים ויאמר כצפרים עפות כן יגן וגו' קודם שיקדמנו פסוק אחר (משלי כז)
כצפור נודדת מן קנה וגו'

הרואה קדרה בחלום ישכים ויאמר ה' תשפות שלום לנו קודם שיקדמנו פסוק אחר (יחזקאל כד)
שפות הסיר שפות

הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר (הושע ט) כענבים במדבר קודם שיקדמנו פסוק אחר (דברים לב)
ענבימו ענבי רוש

הרואה הר בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו נב) מה נאוו על ההרים רגלי מבשר קודם שיקדמנו פסוק אחר
(ירמיהו ט) על ההרים אשא בכי ונהי.

 הרואה שופר בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו כז) והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול קודם שיקדמנו פסוק
אחר (הושע ה) תקעו שופר בגבעה.

 הרואה כלב בחלום ישכים ויאמר (שמות יא) ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו קודם שיקדמנו פסוק
אחר (ישעיהו נו) והכלבים עזי נפש.

 הרואה ארי בחלום ישכים ויאמר (עמוס ג) אריה שאג מי לא יירא קודם שיקדמנו פסוק אחר (ירמיהו ד)
עלה אריה מסבכו

הרואה תגלחת בחלום ישכים ויאמר (בראשית מא) ויגלח ויחלף שמלותיו קודם שיקדמנו פסוק
אחר (שופטים טז) <כי> אם גלחתי וסר ממני כחי.

הרואה באר בחלום ישכים ויאמר (שיר השירים ד) באר מים חיים קודם שיקדמנו פסוק אחר (ירמיהו ו)
כהקיר ביר מימיה

הרואה קנה בחלום ישכים ויאמר (ישעיהו מב) קנה רצוץ לא ישבר קודם שיקדמנו פסוק אחר
(מלכים ב יח) הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ.

 תנו רבנן הרואה קנה בחלום יצפה לחכמה שנאמר (משלי ד) קנה חכמה

קנים יצפה לבינה שנאמר (משלי ד) ובכל קנינך קנה בינה .

אמר רבי זירא קרא קורא קירא קניא כולהו מעלו לחלמא.

 תניא אין מראין דלועין אלא למי שהוא ירא שמים בכל כחו.

 הרואה שור בחלום ישכים ויאמר (דברים לג) בכור שורו הדר לו קודם שיקדמנו פסוק
אחר (שמות כא) כי יגח שור את איש.

 תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשור האוכל מבשרו מתעשר.

 נגחו הויין ליה בנים שמנגחים בתורה.

 נשכו יסורין באים עליו בעטו.

 דרך רחוקה נזדמנה לו רכבו עולה לגדולה.

 והתניא רכבו מת לא קשיא הא דרכיב הוא לתורא הא דרכיב תורא לדידיה.

 הרואה חמור בחלום יצפה לישועה שנאמר (זכריה ט) הנה מלכך יבא לך צדיק ונושע
הוא עני ורוכב על חמור.

 הרואה חתול בחלום באתרא דקרו ליה שונרא נעשית לו שירה נאה שינרא נעשה לו שינוי רע .

הרואה ענבים בחלום לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן יפות.

 שחורות בזמנן יפות שלא בזמנן רעות .

הרואה סוס לבן בחלום בין בנחת בין ברדוף יפה לו. אדום בנחת יפה ברדוף קשה.

 הרואה ישמעאל בחלום תפלתו נשמעת ודוקא ישמעאל בן אברהם אבל טייעא בעלמא לא.

 הרואה גמל בחלום מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוהו ממנה אמר רבי חמא ברבי חנינא
מאי קראה (בראשית מו) ואנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה רב נחמן בר יצחק אמר
מהכא (שמואל ב יב) גם ה' העביר חטאתך לא תמות

הרואה פינחס בחלום פלא נעשה לו הרואה פיל בחלום פלאות נעשו לו פילים פלאי פלאות נעשו לו.

 והתניא כל מיני חיות יפין לחלום חוץ מן הפיל ומן הקוף לא קשיא

דף נז,א גמרא  הא דמסרג הא דלא מסרג

הרואה הונא בחלום נס נעשה לו. חנינא חנניא יוחנן נסי נסים נעשו לו.

 הרואה הספד בחלום מן השמים חסו עליו ופדאוהו.

 והני מילי בכתבא העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא בן העולם הבא.

 הקורא ק"ש ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך.

 המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה שנאמר (דברים כח) וראו כל עמי הארץ כי שם י"י נקרא עליך וגו' .

ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש המתפלל בחלום סימן יפה לו וה"מ דלא סיים.

הבא על אמו בחלום יצפה לבינה שנאמר (משלי ז) כי אם לבינה תקרא.

 הבא על נערה מאורסה יצפה לתורה שנאמר (דברים לג) תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 אל תקרי מורשה אלא מאורשה

הבא. על אחותו בחלום יצפה לחכמה שנאמר (משלי ו) אמור לחכמה אחותי את.

. הבא על אשת איש בחלום מובטח לו שהוא בן העולם הבא וה"מ דלא ידע לה ולא הרהר בה מאורתא .

א"ר חייא בר אבא הרואה חטים בחלום ראה שלום שנאמר (תהילים קמז) השם גבולך שלום
חלב חטים ישביעך.

 הרואה שעורים בחלום סרו עונותיו שנאמר (ישעיהו ו) וסר עונך וחטאתך תכופר אמר רבי זירא אנא
לא סלקי מבבל לא"י עד דחזאי שערי בחלמא

הרואה גפן טעונה בחלום אין אשתו מפלת נפלים שנאמר (תהילים קכח) אשתך כגפן פוריה

שורקה יצפה למשיח שנאמר (בראשית מט) אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו.

 הרואה תאנה בחלום תורתו משתמרת בקרבו שנאמר (משלי כז) נוצר תאנה יאכל פריה.

 הרואה רמונים בחלום זוטרי פרי עסקיה כרמונא רברבי רבי עסקיה כרמונא פלגי

 אם ת"ח הוא יצפה לתורה שנאמר (שיר השירים ח) אשקך מיין הרקח מעסיס רמני.

 ואם ע"ה הוא יצפה למצות שנאמר (שיר השירים ד) כפלח הרמון רקתך מאי רקתך אפילו ריקנין שבך
מלאים מצות כרמון

הרואה זיתים בחלום זוטרי פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים וה"מ פרי אבל אילני הויין ליה בנים מרובין
שנאמר (תהילים קכח) בניך כשתילי זיתים וגו.

' איכא דאמרי הרואה זית בחלום שם טוב יוצא לו שנאמר (ירמיהו יא) זית רענן יפה פרי תואר קרא י"י שמך.

 הרואה שמן זית בחלום יצפה למאור תורה שנאמר (שמות כז) ויקחו אליך שמן זית זך.

הרואה תמרים בחלום תמו עונותיו שנאמר (איכה ד) תם עונך בת ציון.

 אמר רב יוסף הרואה עז בחלום שנה מתברכת לו.

 עזים שנים מתברכות לו שנאמר (משלי כז) ודי חלב עזים ללחמך.

 הרואה הדס בחלום נכסיו מצליחין לו ואם אין לו נכסים ירושה נופלת לו ממקום אחר.

 אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא והוא דחזא בכנייהו

 הרואה אתרוג בחלום הדור הוא לפני קונו שנאמר (ויקרא כג) פרי עץ הדר כפות תמרים.

 הרואה לולב בחלום אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים.

 הרואה אווז בחלום יצפה לחכמה שנאמר (משלי א) חכמות בחוץ תרונה והבא עליה הוי ראש ישיבה.
 אמר רב אשי אני ראיתיה ובאתי עליה וסלקית לגדולה.

 הרואה תרנגול בחלום יצפה לבן זכר.

 תרנגולים יצפה לבנים זכרים.

 תרנגולת יצפה לתרביצה נאה וגילה.

 הרואה ביצים בחלום תלויה בקשתו נשתברו נעשית בקשתו וכן אגוזים וכן קשואים 
 וכן כל כלי זכוכית וכן כל הנשברים כאלו הנכנס לכרך נעשו לו חפציו שנאמר (תהילים קז) וינחם
אל מחוז חפצם

 המגלח ראשו בחלום סימן יפה לו ראשו וזקנו לו ולכל משפחתו.

 היושב בעריבה קטנה שם טוב יוצא לו. בעריבה גדולה לו ולכל משפחתו וה"מ דמדליה דלויי.

 הנפנה בחלום סימן יפה לו שנאמר (ישעיהו נא) מהר צועה להפתח וה"מ דלא קנח.

 העולה לגג בחלום עולה לגדולה. ירד יורד מגדולתו אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עלה.

 הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו.

 העומד ערום בחלום בבבל עומד בלא חטא בארץ ישראל ערום בלא מצות.

 הנתפש לסרדיוט שמירה נעשית לו נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו וה"מ
בקולר אבל חבלא בעלמא לא.

 הנכנס לאגם בחלום נעשה ראש ישיבה.

 ליער נעשה ראש לבני כלה.

 רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמא רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה.

 רב הונא בריה דרב יהושע דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה.

 איכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה
רב הונא בריה דרב יהושע דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה.

 אמר רב אשי אנא עיילית לאגמא ותלאי טבלא ונבחי בה נבוחי תני תנא קמיה דר"נ בר יצחק.

 המקיז דם בחלום עונותיו מחולין לו. והתניא עונותיו סדורין לו מאי סדורין סדורין לימחל.

 תני תנא קמיה דרב ששת הרואה נחש בחלום פרנסתו מזומנת לו.

 נשכו נכפלה לו.  הרגו אבדה פרנסתו. אמר ליה רב ששת כל שכן שנכפלה פרנסתו ולא היא
רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה

תני תנא קמיה דרבי יוחנן כל מיני משקין יפין לחלום חוץ מן היין יש שותהו וטוב לו ויש שותהו ורע לו

 יש שותהו וטוב לו שנאמר (תהילים קד) ויין ישמח לבב אנוש.

 ויש שותהו ורע לו שנאמר (משלי לא) תנו שכר לאובד ויין למרי נפש.

 אמר ליה רבי יוחנן לתנא תני תלמיד חכם לעולם טוב לו שנאמר (משלי ט) לכו לחמו בלחמי ושתו
ביין מסכתי

דף נז,ב גמרא  אמר רבי יוחנן השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה.

 תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות. שלמה יצפה לחכמה.

 אחאב ידאג מן הפורענות.

 ג' נביאים הם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה. יחזקאל יצפה לחכמה. ישעיה יצפה לנחמה.
ירמיה ידאג מן הפורענות.

 שלשה כתובים גדולים הם הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות. משלי יצפה לחכמה.
איוב ידאג מן הפורענות.

 שלשה כתובים קטנים הם הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות. קהלת יצפה לחכמה.
קינות ידאג מן הפורענות.

 הרואה מגלת אסתר נס נעשה לו.

. שלשה חכמים הם הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה. ראב"ע יצפה לעשירות.
רבי ישמעאל בן אלישע ידאג מן הפורענות.

 שלשה תלמידי חכמים הם הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות. בן זומא יצפה לחכמה.
אחר ידאג מן הפורענות.

 כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף והקפוד.

 והאמר מר הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו לא קשיא הא דמסרג הא דלא מסרג .

כל מיני מתכת יפין לחלום חוץ ממר פסל וקרדום והני מילי דחזנהו בקתייהו.

 כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה.

 כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות
 כי חזא בכנייהו חזא.

 כל מיני צבעונין יפין לחלום חוץ מן התכלת.

 כל מיני עופות יפין לחלום חוץ מן קריא וקפופא וקורפראי: 

 

  פתרון חלומות 3          פתרון החלומות 1        פתרון  חלומות 2

צור קשר         

 


Go Back  Print  Send Page


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


   " טבע - התמר " יעוץ וטיפול בצמחי - מרפא
  
 יצור ושיווק תרכיזי צמחים - שמנים - ומשחות
   מצמחי - בר של ארץ - ישראל

                                                                                           www.teva-hatamar.com 
לייבסיטי - בניית אתרים