שמות האדם  |  אסטרולוגיה  |  מרוב - בעיות נשימה  |  חיסון הגוף חיסונית  |  פריון לאשה 2  |  הוצאת עין הרע  |  ריטלין  |  פריון לגבר  |  ערכת חורף  |  פיברומיאלגיה  |  טיפול טבעי בשפעת החזירים  |  פריון בגדר נס  |  
מונה:


תאריך ושעה
 



 

דף הבית >> חלומות 2

                  
     
  פתרון  חלומות 2          פתרון חלומות 1        פתרון חלומות 3

 

      

  כל הקטעים המלוקטים לוקטו מחכמי ישראל בכל הזמנים


                               הרואה בחלום

יין ושכר    ספינות     בהמות - טהורות      בהמות - טמאות        סוסים

רוכב על פרדה        חיות     אריה - דב      נחש       כלבים    

  פרק ג -  בפירות
הרואה בחלום בכורי פירות – גדולה תהיה לו
הרואה תמרים – טוב לו, אבל לא יצא לפני שר או שולטן.
ובגמרא אמרו הרואה תמרים- יתמו עונותיו, שנאמר תם עונך, פ"י תם "מר"
שהעון מר הוא, שנאמר כי רע ומר וכו'..
האוכל תמרים – צרה תעבור עליו פי' לפי שהיסורים ממרקים העון.
האוכל שקדים חמוצים ולחים – חולאים יבואו עליו.
האוכל גודגניות – יחלה ויתרפא. פי' לפי שהן אחד מהדברים שנכנסים לגוף, והגוף
אינו נהנה מהן.
האוכל אגסים בחלום – טובה יהיה.
ובגמרא אמרו, האוכל ענבים לבנים בין בעתן בין שלא בעתן יפות.
שחורות בעתן יפות, שלא בעתן רעות וצריכים רחמים.
אוכל ענבים בחלום- מובטח לו שהוא בן העולם הבא, פי' לפי שהוא רמז ליין המשומר
בענביו מששת ימי בראשית.
ענבים אדומים- טוב לו ולבניו, אכלן- לא יצא לפני הדין או לפני שר שאם יצא אויביו
ינצחוהו.  הרואה צימוקים בחלום – ריוח יגיד לפי כשהם לחים מתעפשים ופעמים הוא מפסיד בהם.
אבלכשהם צימוקים הם מתקימים ולא יפסיד אבל ירויח.

ובגמרא הרואה ענבים, ישכים ויאמר כענבים במדבר וכו' קודם שיקדים אותו פסוק אחר
ענבי ראש עד כאן.
הרואה בחלום תאנים שחורות – עמל יגיד. 
ובגמרא – הרואה רימונים זוטרי, פרי ורבי עסקיה כרימוני.רברבי קאי עסקיה,
כרימונים פלגי, פירש הרימונים שנחלקו. אם תלמיד חכם הוא יצפה לתורה שנאמר
אשקך מיין הרקח מעסיס רימוני.
ואם עם הארץ הוא יצפה
למצות כרימון.



הרואה זיתים זוטרי בחלום פריה ורביה עסקיה כזתים. רברבי קאי עסקיה. וה"מ פירא אבל
אילנא הויין לו בנים זכרים, שנאמר בניך כשתילי זתים.
וא"ר שם טוב יוצא לו שנאמר זית רענן יפה פרי תואר.

והרואה רימוני זוטרי פרי ורבי. פלגי- אם עם הארץ הוא יצפה למצות שנאמר כפלח
הרימון רקתך אפי' רקנים שבך מלאים מצות כרמון.
הרואה אתרוג – נעשה הדור לפני קונו שנאמר פרי עץ הדר.
ומר"ה האוכל לימון בחלום יבוא לידי עניות.
הרואה שאוכל אגוזים בחלום- חיים טובים יהיו לו. וד"א הרואה שקיבל אגוזים- כבוד
עם קנה.  הרואה שאוכל תפוחים רה"א חיים טובים יהיו לו, ומעלה וגדולה יתנו לו.

ובס"א  האוכל תפוח – צרה יגיד, ובמ"א חולי יגיד.
האוכל עזרדין אדומים חולאים יבואו לו, לבנים – טובה יהיה לו ועושר.
האוכל בטנים לחים או יבשים בחלום – רנה יתחדש עליו.
האוכל פלפלין – טובה ומעלה יהיה לו לפני המלך.
האוכל זנגויל בחלום –הקב"ה רוצה אותו ר"ה. ובס"ה הרואה זנגויל או עוף, שמו הולך בכל המדינות.
פירש לפי שהכל צריכין אותו ואוהבין אותו. ומי שהוא אהוב מן הברית 
המקום אוהב אותו,
ושמו הולך כמי שמוליכים אותו ממקום למקום אחר אל כל העולם.

ובגמרא אמרו בדרך כלל – כל הפירות יפים לחלום חוץ מפגי תמרה, מכיון שלא
בשל כל צרכו.
                                                  חזור למעלה

 פרק ד – בתמצית היוצא מהם-  הרואה גת כלי מעצרה – מריבה יגיד.
הרואה יקב של ענבים – גשמים יבשר. ענבים המונחות על היקב – מריבה יבשר.
הרואה שסוחט ענבים – בטח וטובה יהיה לו.
ורש"י ז"ל  כתב הרואה שסוחט ענבים בטח וטובה יהיה לו.  והשותה מן היין –
טובה תהיה לו. וא"א עושר יהיה לו.
הרואה חבית של יין – שמחה גדולה יהיה לו בקרוב.
הרואה שהוא מוזמן עם אנשים במשתה היין – חולאים יבואו לו. ואם לא שתה מהם ינצל מחוליו.
הרואה עצמו במשתה היין – הפסד יבוא לו.
הרואה ששותה שמרים של יין – כאב גדול יבוא לו.


הרואה עצמו שיכור – צרה גדולה תבוא לו, וינצל ממנה.
ובס"א הרואה שיכור – ריוח יגיד. ובס"א הרואה שכרות יורה ממשלה , כי ממשלה אין
לה מדה וסידור. הרואה יין מרוקח בתבלין – פחד יגיד.
הרואה ששותה יין – ישמור עצמו מכל דבר שלא יפיל.
ובגמרא אמרו – כל מיני משקין יפים לחלום חוץ מן היין, יש שותהו וטוב לו, ויש שותה ורע לו.
דכתיב- תנו שכר לאובד . ויש שטוב לו שנאמר ויין ישמח לבב אנוש.

ואר"י לעולם לת"ח טוב לו שנאמר לכו לחמו בלחמי וכו'. ואי בעית אימא אשקך מיין הרקח ע"כ.
הרואה ששותה שכר תבואות – שכר טוב יהיה לו ועושר.
הרואה ששותה שכר חטים – רפואה וממון וטוב יהיה לו.
הרואה משקה של תמרים וכל מיני שכר –טובה יהיה לו ועושר.
ובגמרא אמרו – הרואה בחלום שמן זית יצפה לאור תורה שנאמר ויקחו אליך שמן זית
זך. ורה"א הרואה ששותה שמן, אשתו מזנה תחתיו והוא מזנה. ויה"א או הוא או אשתו.

                                                 חזור למעלה

 

 פרק – ה

בספינות שהם גם כן מעץ - הרואה ספינה – שובע, וארצות ושריה יורה ס"ה
הרואה ספינה עם התורן בים הגדול , או הרואה שנפל לתוך הספינה – ינצל מכל צרה
וצוקה.   
 
הרואה שניכנס לספינה – ילך לארץ רחוקה. וח"א הוא וזרעו בן העוה"ב,

וכן כתב יוסף הצדיק ,אלא שחלק ואמר שאם הספינה קטנה הוא לבדו בן העוה"ב
ואם היא גדולה , הוא וזרעו בן העוה"ב.


הרואה שהוא יושב על תורן הספינה, והספינה הולכת בים – אותו האיש תרבה גדולתו ועושרו מאוד.
הרואה שהוא עומד בספינה העומדת במחוז, יקוה לטוב הרבה מאד.
ובגמרא אמרו היושב בארבא קטנה – שם טוב יצא עליו.
בארבא גדולה – שם טוב יצא עליו ועל משפחתו.
והוא דבודליא פי' בגובה של ים וזה לפי שהספינה קטנה-טוב לו ונעשה ראש לבני עירו.
הרואה שהולך בספינה ואין מנהיג כן – ילך לבית אסורים.
הרואה שנפל מו הספינה לים או לנהר- יפול ביד אויביו וירעו לו.
רש"י ז"ל כתב- ואם נפל בתוך הספינה – יצילוהו הקב"ה מצרתו.
הרואה ספינה ינצל מכל עונותיו, וחטאתיו הלכו במצולות ים וינצל מדינה של גהינום.
וד"א הרואה עצמו בספינה גדולה – מובטח לו שהוא בן לעה"ב.
ואם הספינה טובעת והוא ניצול – מוחלין לו  כל עונותיו.
ובס"א הוסיף עוד יבטלו כל מחשבות רעות שחשבו עליו.
הרואה שנפל מן הספינה לתוך המדינה, טוב לו.
הרואה עצמו יוצא מן הספינה ליבשה – יגלה ממקום למקום.

 

                                           חזור למעלה

 שער ג – בבעלי חיים

 פרק א' – בבהמות

בבהמות טהורות ויש בו שני נתחים, בהמות טהורות ובהמות טמאות.

הראשון בבהמות טהורות


 

הרואה שור או כבשים או גדיים - טוב לו
הרואה שוורים או פרות – יראה במפלת אויביו.
הרואה פרים רועים בשדה – שמחה וריוח יגיד.ואם הם ישנים- עצלות וזמן קשה.
הרואה שור שהוא בסבל או בלא סבל או הרואה שור בדרך עם עגלתו או ללא,
דבר ישמע וישמח עליו.
ובס" הרואה שור חורש שנתרחק ממנו, תקרב.
ורה"א היה רוכב ונפל מעליו – מות יבוא לו בקרוב.
רכב השור עליו –באותה שנה ימות.

בעתו – ילך למרחק.
ינק מחלבו – הנאה גדולה יהיה לו ושנה טובה.

נשך השור אותו – יחיה שנים רבות.   נשך הוא לשור – אבידה יאבד בדרך.
רמסו השור – יחלה חולי גדול.
וא"א הרואה  שהוא רוכב על השור – צרות יבואו עליו.

ויש אומרים הרוכב על השור – כבוד ימצא,   ואם נפל מהשור – עניות יגיד.
ובגמרא אמרו ה' דברים בשור- האוכל מבשרו- מתעשר  ואם עשיר יתעשר יותר.
נגחו השור- הוויין ליה בנים  שמנגחים בתורה.   בעטו  השור –דרך רחוקה מוזמנת לו.
נשכו השור – יסורין באים עליו.  רוכב על השור – עולה לגדולה.
והתניא רוכבו מת לא קשיא הא דרכיב לתורא הא דכתיב תורא לדידיה.
והרואה שור – ישכים ויאמר, בכור שורו הדר לו, לפני שיקדימו הפסוק- כי יגח שור את איש.
ומד"ה הרואה צאן או עיזים והוא רועה אותן, או יקנה מהן – בניו ובנותיו ירבו.


ובמ"א הרואה שור רועה צאן – שר גדול יהיה על משפחתו ועל מדינתו.
הרואה תישים בחלום – אנשים ירבו ויבואו ויהיו מברכים לו.
הרואה שנגחוהו או שתה מחלבו- מזונותיו מרובין, שנאמר ודי חלב עיזים ללחמך.
הרואה שנגחו השור – עולה לגדולה ואנשים רבים יהנו מגדולתו.
ובגמרא אמר רב יוסף – הרואה עז בחלום- שנה מתברכת לו.
הרואה עיזים בחלום – שנותיו מתברכות לו, שנאמר –ודי חלב עיזים ללחמך.

והרואה שופר – ישכים ויאמר, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וכו' , קודם שיקדימו
פסוק –אחר תקעו שופר בגבעה.

                                                    חזור למעלה

 פרק ב' בבהמות טמאות

בגמרא אמרו הרואה גמל –מיתה נקנסה עליו מן השמים וינצל ממנה, שנאמר אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי
אעלך גם עלה . פירש – נוטריקון גם עלה גמל.
רב נחמן אמר – גם השם העביר חטאתך לא תמות.
ובמ"א הרואה גמל – שותפות וריוח יגיד.
וא"א הרואה גמליו פתגמין בישין ימורון ליה.
וא"א  הרואה חבורות של גמל – רע לו.
הרואה שמושך גמל – יתגבר מזלו לטובה. 
ר"ה ורש"י ז"ל אמר -  הרואה גמל יכבוש אויביו.ורה"ה אמר הרוכב על הגמל בין זכר בין נקבה,
ילך למרחוק.

וכן כתב רש"י ז"ל – הנופל מן הגמל יחלה חולי גדול. 
בעטו הגמל – ישמע בשורה טובה.

ר"ה  וא"א העוכל מבשר הגמל – ריוח יגיד.
הרואה שהרג גמל – יהרוג אויביו.

ועוד, האוכל מבשרו או שתה מחלבה – יעשיר עושר גדול

 

 וד"א – הרואה סוסים בחלום בחודש תשרי, באותו זמן ימות.
ובגמרא אמרו – הרואה סוס לבן בין בנחת בין רודף – יפה יהיה לו.
ואם רודפו הסוס – רע לו.
 ובפ'ר חלק אמר רב פפא ש"מ סוסיא חיוורא מעלי לחלמא.

הרואה שרודף אחר סוס והשיגו, והכה את הסוס – ינצח את אויביו ויוכל להם.
הרואה שמושך סוס אחריו – עצת אנשים גדולים ישמע. 
ורהב"א ואם במתג – איש גדול יהיה וישמע עצתו.
הרואה את עצמו רוכב על הסוס – גדולה תהיה לו.

הרוכב על הסוס, ובדרך נגנב לו – יפסיד סחורתו.
ורש,י ז"ל מוסיף הרואה שנפל מתחת לסוס –מות יגיד.
ואם נפל מהסוס כשהולך בנחת – יבכה על עונותיו.

ורש"י  ז"ל כתב – הרואה שנפל מן הסוס יחלה חולי גדול.
הרואה שאכל מבשר הסוס – יתקן הקב"ה את מזונותיו, וממונו יהיה שמור.
כל הסוסים יפים לחלום חוץ מן האדום עכ"ל. ובגמרא אמרו הרואה סוס לבן מוליכו בנחת
סימן יפה לו, ולא בנחת סימן רע לו.

 הרוכב על הפרדה – צרה תעבור עליו.   רכב על הפרד – עניות יבוא לו.
ורש"י ז"ל כתב – הרוכב על פרדה, צרה תבוא עליו. נפל מהפרד או מהפרדה באותו זמן ימות.
הרואה שאוכל בשר פרד או פרדה – יקח ממון אסור.

 ובגמרא אמרו – הרואה רוכב על חמור יצפה לגאולה שנאמר עני ורוכב על חמור.
הרוכב על חמור לבן – טובה יבוא לו במהרה.
ורש"י ז" ל פירש – טובה מצד אשתו או ירושה תבוא לו.
הרואה שהוא חורש בחמור –הפסד בבית.
הרואה שרוכב על חמור או פרד של מלך
גדולה תהיה לו.
הרואה עצמו על חמור בלי מרדעת – יחלה או יפסיד ממונו.
ואם במרדעת – ברכה תהיה לו . וא"א הפסד יהיה לו.

הרואה שרוכב על חמור עם אוכף – יצפה למשיח.
הרואה שחמור בעטו, או רפסו
תבוא לו מתנה טובה מאדם גדול.
נפל מן החמור – רע לו.   וא"א עניות תבוא לו.

האוכל מבשר חמור – עניות תבוא לו.

                                   חזור למעלה

      פרק ב – בחיות

 ויתחלק לשני נתחים, האחד במזיקות והשני בשאינן מזיק
אמרו שהחיות המזיקות יורו על האויבים והשונאים.
ובגמרא אמרו – הרואה פיל – פלא נעשה לו.
הרואה פילים פלאי פלאות נעשה לו.

והתניא כל מיני חיות יפים לחלום חוץ מן הפיל, לא קשיא הא דמסרג ,
פירוש כשיש לו אוכף על גבו.
הרואה שרוכב על הפיל – לגדולה יעלה.
דניאל – ואם הרגו מלך גדול יהרג.

 
הרואה מדורו של אריה – שנה טובה תבוא לו.
הרואה אריה שואג אחריו – צרה וחולי
יהיה לו באותה השנה.

הרואה שהוא נלחם עם לביא ויכול לו – ינצח אויביו.
הרואה אריה רודף אחריו – אויביו יארבו לו.
הרואה שמתחבר לאויביו - ישלימו עמו.

הרואה גור אריה לפניו –יתגרו אויבים רבים אחריו.
הרואה שמושך אחד מהם – ינצח
את אויביו. א"א אויביו ישלימו עמו.
הרוכב על האריה – ינצח את אויביו.
האוכל מבשרו של האריה – מורא גדול יבוא לו.

ובגמרא אמרו – הרואה אריה, ישכים ויאמר – אריה שאג מי לא ירא. קודם שיקדימו
פסוק אחר – עלה אריה מסובכו.

הרואה דב רודף אחריו – אדם בליעל ינצח אותו.
הרואה דב שבא עליו – מריבה יגיד.

הרואה ראש דב על ידו – ממון אסור יהיה לו, וכן האוכל מבשרו.

הרואה זאב אויב יקום עליו.

ובגמרא – נחש פרנסתו מזדמנת לו.  נשך הנחש לאדם, נכפלה פרנסתו.
הרג אדם לנחש – אבדה פרנסתו. א"ל רב ששת כ"ש כ"ש נכפלה  שנכפלה פרנסתו
ולא היא, ר' ששת מחזי בחלמיה וקטליה,פירוש – ולכך היה לבו לדרוש לשבח להנאתו,
וענין הנחש שמורה פרנסת ולפי שהעפר לחמו ומצוי לו בכל מקום ואין צריך לו עמל

וכשנשכו מורה שאנשים שיש להם פרנסה, יאכלו לחמו וזה יורה שיהיה הוא עשיר יותר מהם,
שהוא האדון והם עבדיו לעשות מלאכתו ויפרע להם ויאכלו ממונו.


והרג לנחש ואבדה פרנסתו. ורב ששת שהסביר פנים לדבר טוב טעמו הוא לפי שכשהיה חי
היה צריך מזון, והוא הוראה שירבו האוכלים מפיתו וברכו' הטוב רבו אוכליה. אבל

כשהיה רואה שיהיה לו מזון הרבה כמו שהראו לו  תחילה ושיסיר האוכלים מפיתו וישאר הוא לבדו.

הרואה נחש – טוב לו.  נשכו – רע לו. ויש אומרים שונאים לו.
ואם ברח הנחש מלפניו – פרנסתן מתמעטת. הרואה נחש ישן או כפוף בגרונו - פרנסה יבוא לו.
הרואה נחש בחיקו – פרנסה באה לו.
הרואה נחש במטה – אם אין לו אשה נישא.

יש לו אשה – מתאלמן.
הרואה נחש שברח מלפניו פרנסתו בורחת מפניו.

ההורגו –טובה יהיה לו והאויבים נופלים מפניו.


הצד  עקרב – מחלוקת יהיה לו.

                                                            חזור למעלה

הרואה כלבים רבים לשון הרע מספרים עליו.
הרואה שהוא שוחק עם כלבים יתאהב

 נובחים הכלבים לפניו – תקום עצת אויביו.
רודפים אחריו-  יאנס ממושל הארץ.
הרואה כלב נובח אחריו – אויבים יארבו לו, ואם נשכו – ינצחוהו.
 
הרואה שנושך את הכלב – יאכל עם אויביו.

ואם עלה על הכלב כל שכן ינצח את אויביו. ואם הכלב יעלה עליו – ינצחוהו אויביו.
ואם אכל מבשריו – יעתק ממקום צרה להצלה ולטובה ולשלום.
ואם הרג לכלב אויביו נעתקו.
ובגמרא אמרו – הרואה כלבים ישכים ויאמר – לא יחרץ כלב לשונו, קודם שיקדמו הפסוק
והכלבים עזי נפש. 
הרואה שועל יחלה.
הרואה שועל או חולדה – שנה טובה יהיה לו.

הרואה שאוכלו אחד מהם – ריוח יהיה לו, וכן כשאכל אחד מהם.


הרואה  חתול בדוכתא דקרו ליה שונרא עושה לו שירה נאה.
בדוכתא דקרו ליה שונרא- נעשה לו שינוי רע. פירש – שבשם הוא הרמז ולא בעצמות
הדבר. ואם כי נראה לנו דהרואה בזמן הזה חתול, שאין לפותרו בשום אחד מהפתרונות אלו,
כיון שבזמן הזה אין קורין אותו לא שונרא ולא שורנא, יש לפותרו כדברי ר"ה
שאמר
הרואה חתול בחלום –יזכה למלבושים נאים.
או כדברי האחר שאמר מיתה נקנסה עליו מן השמים וניצול ממנה.

    
הרואה עכבר או חולדה – יגיד פנים חדשות.
הרואה חיות מדבריות – צרה של חינם יגיד.

הרואה שהוא בעט מחיות רעות- כזבים יתאמרו עליו.
הרואה חיות רצות – מריבה באומות באה.
הרואה שעומד בצד חיה – קרובו הוא אויבו.
הרואה חיה מתה – אויבו ימות.

 פרק ג' – בעופות. פתרון חלומות 3
 ראה למטה

 

 

 

    
 

  טבע - התמר תרכיזי צמחים טבעיים מארץ - ישראל

                       מחלות ורפואות        צמחי המרפא       רשימת המוצרים        
                       
  

 

  
                פתרון חלומות 3                                    חזור למעלה
 


Go Back  Print  Send Page


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


   " טבע - התמר " יעוץ וטיפול בצמחי - מרפא
  
 יצור ושיווק תרכיזי צמחים - שמנים - ומשחות
   מצמחי - בר של ארץ - ישראל

                                                                                           www.teva-hatamar.com 
לייבסיטי - בניית אתרים