שמות האדם  |  אסטרולוגיה  |  מרוב - בעיות נשימה  |  חיסון הגוף חיסונית  |  פריון לאשה 2  |  הוצאת עין הרע  |  ריטלין  |  פריון לגבר  |  ערכת חורף  |  פיברומיאלגיה  |  טיפול טבעי בשפעת החזירים  |  פריון בגדר נס  |  
מונה:


תאריך ושעה
  

דף הבית >> קבלה ורפואה

   

           קבלה ורפואה


        על פי  חכמי  ישראל ובו  ילוקטו קטעים מופלאים לשמחת הלב, הוד והדר מלפניו

 

                    האדם נזר הבריאה

 

         בששת ימי ה"מעשה בראשית, יצר ה" וברא מאין ואפס את  " העולם הגדול ".
       
  וה " עולם הקטן " שהוא האדם התחתון והפליג הקב"ה בשבח בריאה זו עם
       
 מאה"כ ( בראשית א – כז ) ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם א" ברא אותו, 
      
 זכר ונקבה ברא אותם.ואמר שם נעשה אדם כצלמנו כדמותנו.
         
ועוד כמה וכמה לשונות המוכיחים בעליל כי האדם הוא מבחר הבריאה.
    
   נזר הבריאה ועולה ערכו על כל מה שנברא קודם לו. דומם צומח וחי .
      
 כי על כן ישנו בו באדם הן גוף והן נשמה,הן שכל והן רגש , 
    
  והן הוא מבחינת  אדם הראשון שהיה גר בבית ועליה כאחת 
      
ואם יחטא ח"ו   ונפגם במה שלמעלה ויתחלל הסתרים.
      
ואם ישוב – יתרצה לאדונו ויהפוך רצונו לרצון ה" ויירא ויאהוב אותו וסימנך "
     
  יאר רצון אהבה יראה  ויהיה ספוק בידו להגדיל שמו הגדול בעולם.
      
להכיר גדולתו ורוממותו וישבחו ויודה לו, וזה כל האדם לירא את ה" ולאהוב אותו בכל
      
לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו וליחדו תמיד בכל עת ובכל שעה ובכל יום תמיד ,
      
 ובזה כאילו הוא האדם מעמיד את כל העולם כלו  וז"ש חכז"ל  (במ" אבות  פ"ג )
   
   וכ" והאריך בזה התוס" יו"ט עפ"  דברי הרמב"ם  ז"ל.

                                              (  ספר מראה אדם ) מהגאון המקובל הרב משה יאיר וויינשטאק זצוק"ל.חזור למעלה

                             

          מאמר על מראה האדם לטוב ולשלום

והנה ברא הבורא ד' עולמות הנקראים: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה.
ועשיה הוא העולם התחתון שאנו עוסקים בו.
והנה עולם העשיה בנוי משני חלקים. א' – ד' יסודות אש, רוח, מים ועפר
והוא העשיה התחתונה. חלק ב' – שבעה גלגלים שבהם קבועים כוכבי הלכת
שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב לבנה.
והגלגל השמיני שבו י"ב מזלות, טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה
מאזנים, עקרב, קשת, גדי, דלי, דגים.
גלגל התשיעי שהוא הגלגל היומי המושך ומסובב את הכוכבים הנעים ממערב
למזרח, ואילו הגלגל היומי נע ממזרח למערב ומכריח את הכוכבים לנוע
ממזרח למערב.
הגלגל העשירי הוא גלגל השכל.
מן ד' יסודות ארמ"ע הורכבו הדומם, צומח, חי, ומדבר, ובכל אחד מהם
כן יש שינוי בד' היסודות עם ד' האיכיות שהם קר, וחם, לח ויבש. ויש בהם
שינויים הפוכים כגון העפר קר ויבש והרוח הוא חם ולח ובהם הפכים.
האש הוא חם ויבש והמים הם קר ולח והם הפכים.
ובכן המים מתווכים בין הרוח והעפר מאחר ויש בהם שני כוחות המשלימים
בניהם בקרירות משתוים אל העפר ובלחותם משתוים אל הרוח.
וכמו כן הרוח מתווך בין האש ובין המים. בחמימות הרוח משתווה אל האש,
ובלחות הרוח משתווה אל המים.
ובאופן זה מתרכבים ומתחברים ומאחדים כל מיני המציאות הקימת בעולם,
בין בדומם בצומח בחי ובמדבר.
ועוד יש ענין של קל וכבד, האש והרוח הם קלים ואילו המים והעפר הם
כבדים וראינו בספר היצירה  שעולמות אצילות בריאה ויצירה הם שורשים
לעולם העשיה שהוא העולם התחתון.
וידוע שהאדם התחתון בנוי מגוף ונשמה, או מהעולם התחתון והעולם
העליון. וראינו שבכל אחד מהדצח"ם ( דומם צומח חי מדבר) יש חומר
וצורה. והצורה של המדרגה התחתונה הוא החומר של המדרגה העליונה
ממנה..
הדומם -  צורתו מורכבת מד' היסודות, והחומר הוא ד' היסודות
עצמם.
הצומח – כח ההרכבה הוא החומר, והצורה הוא כח הזן והמגדל
והמוליד בצומח.
החי – החומר הוא הזן את החי וכ"ד, והצורה היא הרגש והתנועה.
והמדבר -  החומר הוא הרגש והתנועה והצורה היא השכל והבחירה,
שעליו נאמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.
וא"כ האדם מורכב מד' היסודות  אש רוח מים ועפר.
דומם – יש בו כח הזן, המגדל והמוליד
צומח – יש בו ההרגש והתנועה
ובחי – השכל המתחלק לשלושה חלקים שהם חכמה, בינה ודעת,
ומכאן רואים שהעולם התחתון ( העולם עצמו) והאדם הנתון בו הוא
" עולם קטן " ויש בו מה שלמטה ממנו שהם הד' יסודות – אש, רוח,
מים ועפר, וכן דומם, צומח, וחי עם צורתם שהוא ההרגש, אהבה,
ויראה, כעס ושנאה וכ'ד ומיוחד בשכל ובחירה והן מה שלמעלה ממנו
הגורמים להמשכת החיות וההנהגה וכל מקרי האדם בין לטוב ובין
למוטב.
ואנו רואים שגוף האדם מהעולם השפל (התחתון) והנשמה העליונה
קשורה בו וקימים שני אמצעים המחברים בין הנשמה לגוף והם
והם שני כוחות הנקראות בשפת הקודש" רוח ונפש".   והנשמה  
היא החכמה ומשכנה במוח האדם, וממנה יצא כח כל הרגשות
והתנועה והחפץ.
והרוח משכנה בלב ובו חיי האדם, ומבקשת הרוח שררה להתגבר על
כל העומד כנגדה והיא בעלת הכעס.
והנפש משכנה בכבד, והוא המתאוה לאכל.
ושמירת הנשמה על הגוף היא על ידי שמירת התורה, ויהיה בריא ולא
יזדקק לרופאים.
וכן גם בענין המזלות ולומדים מאברהם שנאמר לו צא מאצטגנינות שלך
(עבודת כוכבים) ואין זה נצחון של מערכת הכוכבים על האדם כי הולכים
ורצים הם לעשות את רצונו יתברך ולא נבראו להטיב או להרע לעולם
התחתון, ובמרוצתם יקבל האדם התחתון דבר והיפוכו על ידם, והנה
אם נשמור התורה לא נקבל הוראתם.

     (  ספר מראה אדם ) מהגאון המקובל הרב משה יאיר וויינשטאק זצוק"ל.

                                                                           בברכה אורי בר גיורא.

                                                חזור למעלה

         מסכת ברכות פרק ט

  דף נז, ב גמרא  אמר רבי יוחנן השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זה נבואה קטנה
 תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות שלמה יצפה לחכמה אחאב ידאג מן הפורענות
 
 ג' נביאים הם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה יחזקאל יצפה לחכמה ישעיה יצפה לנחמה ירמיה ידאג מן הפורענותאה 
 
שלשה כתובים גדולים הם הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות משלי יצפה לחכמה איוב ידאג מן הפורענות
שלשה כתובים קטנים הם הרואה שיר השירים בחלום יצפה לחסידות קהלת יצפה לחכמה קינות ידאג מן הפורענות

        הרואה מגלת אסתר נס נעשה לו 
    
 שלושה חכמים הם, הרואה רבי בחלום יצפה לחכמה. ראב"ע יצפה לעשירות.
      
רבי ישמאל בן אלישע ידאג מן הפורענות.
     
שלשה תלמידי חכמים הם הרואה בן עזאי בחלום יצפה לחסידות בן זומא יצפה לחכמה אחר ידאג מן הפורענות
    
 כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מן הפיל והקוף שלשה חכמים הם
    
 והאמר מר הרואה פיל בחלום פלא נעשה לו לא קשיא הא דמסרג הא דלא מסרג
    
כל מיני מתכת יפין לחלום חוץ ממר פסל וקרדום והני מילי דחזנהו בקתייהו
    
 כל מיני פירות יפין לחלום חוץ מפגי תמרה

       כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי עד דחזאי ראשי לפתות כי חזא
       בכנייהו    חזא
 כל      
       מיני צבעונין
יפין לחלום חוץ מן התכלת
    
 כל מיני עופות יפין לחלום חוץ מן קריא וקפופא וקורפראי:

חזור למעלה

       [הגו"ף הגו"ף מעי"ן משיבי"ן ומרחיבי"ן סימן]: 
      
 ג' נכנסין לגוף ואין הגוף נהנה מהן גודגדניות וכפניות ופגי תמרה
      
 שלשה אין נכנסין לגוף והגוף נהנה מהן אלו הן רחיצה וסיכה ותשמיש
      
שלשה מעין העולם הבא אלו הן שבת שמש ותשמיש תשמיש דמאי אילימא תשמיש המטה הא מכחש כחיש אלא
      תשמיש נקבים.
    
 שלשה משיבין דעתו של אדם אלו הן קול ומראה וריח
    
שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים:  [חמש"ה ושש"ה ועשר"ה סימן]: 
    
 חמשה אחד מששים אלו הן אש דבש ושבת ושינה וחלום
    
אש אחד מששים לגיהנם
    
 דבש אחד מששים

       למן שבת אחד מששים לעולם הבא
      
 שינה אחד מששים למיתה
     
 חלום אחד מששים לנבואה
      
ששה דברים סימן יפה לחולה אלו הן
     
 עטוש זיעה שלשול קרי ושינה וחלום
     
 עטוש דכתיב (איוב מא) עטישותיו תהל אור
    
 זיעה דכתיב (בראשית ג) בזעת אפיך תאכל לחם
     
שלשול דכתיב (ישעיהו נא) מהר צועה להפתח ולא ימות לשחת קרי דכתיב (ישעיהו נג) יראה זרע יאריך ימים
      
שינה דכתיב (איוב ג) ישנתי אז ינוח לי
     
חלום דכתיב (איוב לח) ותחלימני והחייני
    
 ששה דברים מרפאין את החולה מחליו ורפואתו רפואה אלו הן
    
 כרוב ותרדין וסיסין יבשין וקיבה והרת ויותרת הכבד וי"א אף דגים קטנים ולא עוד
     
אלא שדגים קטנים מפרין ומברין כל גופו של אדם

חזור למעלה

       עשרה דברים מחזירין את החולה לחליו וחליו קשה אלו הן
     
האוכל בשר שור בשר שמן בשר צלי בשר צפרים וביצה צלויה ותגלחת ושחלים והחלב והגבינה והמרחץ
      
וי"א אף אגוזים וי"א אף קשואים
     
 תנא דבי ר' ישמעאל למה נקרא שמן קשואים מפני שהן קשים לגוף כחרבות איני 
      והכתיב (בראשית כה) ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך אל תקרי גוים אלא גיים וא"ר יהודה אמר רב
     
 אלו אנטונינוס ורבי שלא פסק משלחנם לא צנון ולא חזרת ולא קשואין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים
    
 לא קשיא הא ברברבי הא בזוטרי ת"ר
     
 מת בבית שלום בבית אכל ושתה בבית סימן יפה לבית נטל כלים מן הבית סימן רע לבית 
    
 תרגמא רב פפא במסאנא וסנדלא כל דשקיל שכבא מעלי בר ממסאנא וסנדלא כל דיהיב שכבא מעלי בר מעפרא
      וחרדלא:  מקום שנעקרה ממנו <עבודת גלולים> {עבודה זרה}:
    
תנו רבנן הרואה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו מקום שנעקרה ממנו <עבודת כוכבים>
    {עבודה      זרה} אומר ברוך שעקר <עכו"ם> {עבודה זרה} מארצנו וכשם שנעקרה ממקום זה כן תעקר מכל מקומות
     ישראל
      והשב לב
עובדיהם לעבדך ובח"ל אין צריך לומר והשב לב עובדיהם לעבדך מפני שרובה <עובדי כוכבים>
      {גוים} רשב"א אומר אף בחוץ לארץ צריך לומר כן מפני שעתידים להתגייר שנאמר (צפניה ג)
     אז אהפוך אל עמים שפה ברורה
     
דרש רב המנונא הרואה בבל הרשעה צריך לברך חמש ברכות
    
 ראה בבל אומר ברוך שהחריב בבל הרשע
    
ראה ביתו של נבוכדנצר אומר ברוך שהחריב ביתו של נבוכדנצר הרשע
    
ראה גוב של אריות או כבשן האש אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה
    
 ראה מרקוליס אומר ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו
    
ראה מקום שנוטלין ממנו עפר אומר ברוך אומר ועושה גוזר ומקיים
    רבא כי הוה חזי חמרי דשקלי עפרא טריף להו ידא על גבייהו ואמר רהוטו צדיקי למעבד רעותא דמרייכו
    מר בריה דרבינא  כי הוה מטי לבבל הוה שקיל עפרא בסודריה ושדי לברא לקיים מה שנא' (ישעיהו יד)
    וטאטאתיה   במטאטא
    השמדאמר רב אשי אנא הא דרב המנונא לא שמיע לי אלא מדעתאי בריכתינהו לכולהו

 

                                         חזור למעלה

 

     תלמוד     ב דף עז, עמוד א דף   דף  

     מסכת פסחים פרק י

       דף קיב, א גמרא

   "ע דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות הכא משום פרסומי ניסא <מודי> [מודה]
 תנא דבי אליהו אע"פ שאמר ר"ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
 
אבל עושה הוא דבר מועט בתוך ביתו מאי נינהו אמר רב פפא כסא דהרסנא כדתנן
 
ר' יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים 
 
 תנו רבנן שבעה דברים צוה ר"ע את רבי יהושע בנו בני
אל תשב בגובהה של עיר ותשנה
 ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים
 
ואל תכנס לביתך פתאום כ"ש לבית חבירך
 
ואל תמנע מנעלים מרגליך  השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה
 
ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
 
 והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו

 

 אמר רב פפא לא למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה אלא למעבד שותפות בהדיה והשתא דאמר רב שמואל בר יצחק מאי דכתיב (איוב א) מעשה ידיו ברכת כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך אפילו למיזבן מיניה ולזבוני ליה שפיר דמי

 חמשה דברים צוה ר"ע את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האסורין

 אמר לו רבי למדני תורה
 אמר איני מלמדך
 אמר לו אם אין אתה מלמדני אני אומר ליוחי אבא ומוסרך למלכו
 
אמר לו בני יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק
 אמר לו ומי בסכנה והלא עגל בסכנה
 אמר לו אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול וכשאתה מלמד את בנך למדהו בספר מוגה
 מאי היא אמר רבא ואיתימא רב משרשיא בחדתא שבשתא כיון דעל על לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירך
מאי ניהו     גרושה בחיי בעלה דאמר מר גרוש שנשא גרושה
ארבע דעות במטה ואי בעית אימא אפילו באלמנה לפי

 בראשית - והוא שורש הדברים כולם

   
     דע אחי קורא חביב  כי סוד הכתוב אלה תולדות השמים והארץ  בהבראם
 ( בראשית ב) הכונה בו  בה” בראם.
 כמו שאמרו  (בפי הקומץ )  אל תקרא בהבראם אלה בה" בראם.
  וסוד הדבר  -  ה עולמות ברא המעציל העלייון
  הנקרא בלשון המקובלים  אין – סוף . ובלשון הפילוסופים מחוייב המציאות.
  וארבע מהם נקרא  - אצילות  בריאה יצירה עשיה ,
  ובסדר הזה שזכרנו כאן קודם האחד את האחד בכל חמש קדימות
  אשר זכרנו  בפתיחה ( סימן ט  והם סוד ד אותיות הוי"ה
  ב"ה שהם סוד  ד  יסודות  דכללות כל העולמות כלם.

   י – אצילות סוד יסוד המים

    ה – בריאה סוד יסוד האש.

    ו – יצירה סוד יסוד הרוח.

   ה – עשיה סוד יסוד העפר

   והם גם כן סוד נפש רוח נשמה חיה דכללות כל העולמות.

    אצילות – חיה

    בריאה – נשמה

    יצירה – רוח

    עשיה – נפש

 

    והם סוד הוי"ה אחד הכולל כל העולמות

     ובתוכם מתעלם אור עולם אחד זך ויחיד עליון נורא ומרום וקדוש
  אשר בו שורש כל  ד "  עולמות הנזכרים באחדות נפלא והוא שורש כולם.
 
וסודו קוצו של יו"ד העליון  דהוי"ה  הנזכר והוא בחינת יחידה דכללות
כל העולמות ונקרא  - עולם אדם קדמון.

   והנה עולם התחתון של כולם הוא עולם עשיה אשר הד" יסודות 
 שבה הנקראים ביחד ארץ דעשיה הוא חומר כל העולמות ,
 ובעולם התחתון הזה נדבר מזה הספר כפי אשר   יעמס לנו האל ישועתנו  בו.
  ונאמר שהוא נחלק לשתי בחינות והם 
 השמים והארץ . 
 השמים הם – השבע רקיעין
  והארץ הם – הארבע יסודות הגשמיים הנקראים בכללם ארץ ועפר על שם האחרון שבהם.
 ומטעם זה לא נזכר במעשה בראשית בריאת אש ומים ורוח ,כי נכללו במלת
הארץ באומרו את השמים ואת הארץ.

                                                               ( ספר הברית חלק א" )

                                                                    שלח/ה תגובה

                       רשימת המוצרים                 רשימת צמחי המרפא

        חזור למעלה

  

 

 

 

 

 

 

 


Go Back  Print  Send Page


 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


   " טבע - התמר " יעוץ וטיפול בצמחי - מרפא
  
 יצור ושיווק תרכיזי צמחים - שמנים - ומשחות
   מצמחי - בר של ארץ - ישראל

                                                                                           www.teva-hatamar.com 
לייבסיטי - בניית אתרים