דף הבית >> פתרון החלומות

  
                                                               
                                  פתרון החלומות   פתרון חלומות 2  

                   

      

                                                       אלמות הכסף

                                            

 פתרון החלומות י- יראה ה- החלום ו- ויגיד ה- הפתרון.יען כל החלומות הולכים
אחר הפה כדבר שנאמר " ויהי כאשר פתר לנו  כן היה.
ואמרו רבז,ל על ג' צריכים רחמים על שנה טובה ועל מלך טוב ועל חלום טוב.
ואמרו רז"ל כשאדם ישן על מטתו על יהרהר בד'ת ועל יהרהר בדברים בטלים.
שאין מביאים החלומות לאדם אלא מהרהורי ליבו.
ועוד אמרו יצפה אדם לחלומותיו עד כ'ב שנה.
ר' נהוראי אומר על יספר חלומותיו אלא לאוהבו, שכל החלומות הולכין אחרי הפה.
אמר ר' נהוראי עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי
חלום אחד והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקימו בי,
לקיים מה שנאמר שכל החלומות הולכין אחר הפה.
ויען שאתה אין איש בקי בפתרון חלומות כמו שהיו יוסף ודניאל, הציגו לנו

 גאוני עולם ר' האיי גאון ר' סעדיה גאון וגדולי חכמי המחקר ספר "פתרון חלומות"
הזה שהוא מסודר פרקים ונתחים מדומם צומח ובעל חי שאינו מדבר  ומדבר.

כל הקטעים המלוקטים לוקטו מחכמי ישראל בכל הזמנים

הרואה בחלום
 
דומם    מדינות    מים      רוחות    מתכות    אש    צמחים    אילנות

                            שער א' בדומם

 פרק א' ביסודו העפר ונכלל בו הארצות והמדינות והגבולים והמקומות.
העומד על ההר או הרואה עצמו עולה להר- יעלה לגדולה,ואם ירד ממנו רע לו.
הרואה שההר מזדעזעה – רעה תבוא עליו באותה שנה.
ובגמרא אמרו הרואה הר ישכים ויאמר " מה נאוו על ההרים  וכ'ד
 
קודם שיקדמנו פסוק
אשא בכי ונהי.
 
הרואה את עצמו על מקום גבוה – אהבת שרים יגיד.

 הרואה עצמו עולה למעלה – טוב לו ולבניו.
הרואה עצמו עולה בסולם – טוב לו.
הרואה עצמו משקיף ומביט ממקום גבוה-חיים ארוכים יגיד.
ובגמרא אמרו העולה לגג – עולה לגדולה. יורד – ירד מגדולתו.
אביי ורבא דאמרי תרווייהו כיון שעלה עליה.
החופר בארץ – לא יירא ואם חולה הוא רע לו. מכיון שחופר קבר לפיכך אם חולה רע לו
ואם אינו חולה  - על יירא.

הרואה שנושא עפר – רע יגיד פרוש שהוא רמז לקבורה.
הרואה עצמו בביתו או במדינתו – מצרה ינצל
הנתפס לסרדיוט – שמירה נעשה לו, נתנוהו בקולר הוסיפו לו שמירה על שמירתו.
והני מילי בקולר אבל לא בחבל. פי' הנתפס לסרדיוט הוא שלא יברח והרואה כן
בחלום סימן ששומרים אותו מכל היזק.
הרואה שעומד במקום צר – פתאום ירויח  וטוב לו.
חולה הרואה עצמו סגור – רע לו.
הרואה עצמו בבית מרוקם ומצוייר.שמחה והשקט יגיד.
המעמיד דלת על פתח ביתו – ישא אשה במהרה.
הרואה עצים הסובבים את הבית נשברים – סימן רע לו.

הרואה משקוף שבור – אשתו או בניו ימותו.
הרואה שמחריב בית ישן – טוב לו 
הרואה שמחריב בית חדש – רע לו .
הרואה קירות ביתו שנפלו – בן ימות לו.
נפלה התקרה – אשתו תמות לו.
הרואה שנפל כותל ביתו – ימות וצרה בקרוב יהיה לו.
כתב  ר"ה הרואה עצמו במערב – ילך לארץ רחוקה וישוב.
ואם בארץ מזרח הנאה תהיה לו.
הרואה עצמו בארץ מצרים – ירבה טובתו.
הרואה עצמו בארץ ישראל או בירושלים הקב"ה יוליכהו על מדינה.
ואם ראה עצמו בארץ – יהיה חלקו עם הצדיקים.
הרואה עצמו בדמשק ובנהרותיה – הקב"ה מחדש חיותו.
ואם ראה עצמו בארץ אדום – עבר על מצוה.
ואם בארץ פלישתים – יעשה מעשה ויתקרב לקב"ה.
הרואה עצמו בארץ אשכנז – אבל יהיה לו.
הרואה עצמו בארץ חם – צרה תעבור עליו וינצל ממנה.
הרואה עצמו בעיר מבצר – הקדוש ברוך הוא יסתרנו.
הנכנס לכרך בחלום חפציו נעשים לו

הרואה עצמו בעיר ללא חומה – צרה תעבור עליו.
ואם ראה שעובר ממדינה למדינה – תרבה טובתו.    
    

                            

 

                                  חזור למעלה

 וכתב עוד דרך כלל – הרואה עצמו במדינה המתחילה באות 
אלף
-  טוב לו

בית - בית יבנה. 
גימל – הקב"ה יגמול עמו חן וחסד.

דלת  – דגל של חסד על ראשו. 
הא  – הכין לו טובה

ואו  – אוי לו. 
זין  – הקב"ה נותן לו טוב ועושר.

חית – חולאים יבואו לו.  
טית – טוב לו שילך למדינה אחרת ,בה יעשיר.

יוד  – יסתירהו הקב"ה .
כף - הכין לו למעלה.
למד  – יעלה לגדולה.

מם  – מזונותיו מוכנים, ויפלו אויביו לרגליו.
נון  – יהי בעל מזל טוב וריוח. 
סמך  – סומך אותו הקב"ה כי אוהב אותו.

עין  – הקב"ה עינו עליו לטובה כל ימי חייו. 
פה  – יפדהו הקב"ה מכל צרה
וצוקה. 
צדיק  – אותו האיש צדיק וישר.
קוף - קרוב הקב"ה אליו כי לטובה העמידו

ריש  – יראה אותו האיש כל מה שליבו ירצה.
שין  – ישמע הקב"ה תפילתו. 
תיו  – תם וישר הוא.

                                     חזור למעלה

 פרק ב' ביסוד המים    

 הרואה נחל הולך בנחת שלום יהיה לו.         
ואם הנחל זורם חזק – ישמר מאויביו.
בגמרא אמרו –הרואה נהר ראה שלום שנאמר הנני נוטה אליה כנהר שלום                   
וישכים ויאמר הנני נוטה אליה, קודם שיקדימו הפסוק כי יבא כנהר צור.
הרואה באר בחלום –רבי חנניה אומר ראה שלום שנאמר ויחפרו עבדי יצחק.
רבי נתן אומר מצא תורה שנאמר וימצאו שם באר מים חיים.
וכתיב כי מוצאי מצא חיים. רבא אמר מצא חיים ממש.
והרואה באר ישכים ויאמר- ויחפרו עבדי יצחק קודם שיקדמו פסוק רע.
הרואה גשמים – ריוח יגיד ויש אומרים קטטה יגיד.
ורש"י ז"ל כתב- הרואה מטר יורד בזעף בלא עתו, גזרה תבוא על אותה העיר.
 ואם בעתו- גדולה יתבשר על אותה מדינה.
העומד תחת המטר – טובה תהיה לו.
הרואה שירוץ הים להטביעו – יפול בידי אויביו ויריעו לו.
הרואה שחסר הים – שר אותה מדינה ימות.
הרואה שהלך בתןך הים – לא ילך למקום ההוא באותו יום.
ובגמרא אמרו – הנכנס לתוך האגם יהיה ראש ישיבה.
הרואה את עצמו נכנס ליער – יהיה ראש לבני כלה.
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע חזו חלמה, רב פפא דעייל לאגמא נעשה ראש ישיבה
רב הונא דעייל ליער נעשה ראש לבני כלה.

היכא דאמרי תרווייהו לאגמא עיילי אלא רב פפא דתלי טבלא נעשה ראש ישיבה,
רב הונא דלא תלי טבלא נעשה ראש לבני כלה.
אמר רב אשי אנא עיילי לאגמא ונבחי בה נבחוי פי קשקשתי בקול, ופירוש כל
זה, שאגם יש לו קנים סמוכים זה לזה והוא סימן לראש ישיבה, שהתלמידים
מתקבצים יחד ובאים לשמוע דרשה מפיו.
והיער יש בו אילנות גדולים וסמוכים זה אל זה והוא סימן לראש תלמידי הרב
שמפרש לתלמידים ההלכה, אחר שעמד הרב והם מחזירים על שמעתא וזה מבינה להם
הבינו מהרב. ואיכה דאמרי ששניהם נכנסו לאגם היה ההבדל ביניהם
שרב פפא היה זוג ועינבל תלוי על צוארו והוא סימן לראש ישיבה שמשמיע קול.
ורב הונא לא היה כן אלא שנכנס לאגם ולכן נעשה ראש לבני כלה
וה"מ דתלי בטבלא באגם קנים הסמוכים זה לזה.

  

                                    חזור למעלה

השותה מי מטר – שימחה יגיד. הרואה ששתה מים חמים – טוב לו.
ואם שתה מים קרים – כך יהיה לו. וא"א מים קרים ירבו מעט.
השותה לענה – מריבה יגיד. הרואה מרחץ – ינצל מצרה וטוב לו.
הרואה שרוחץ במים חמים – צרה תעבור עליו ואם בפושרים – שמחה יגיד.
הרוחץ בנהר – רע לו. והרוחץ במעין – טוב לו.
הטובל בים או שט או נופל לנהר –ריוח יגיד.
הרוחץ במים קרים – נתמעתה צרתו ובשורות טובות יגידו לו.
הנכנס למרחץ – ינצל מאנשים רעים.
הרואה שהוא בעל המרחץ וספר – יהיה בגדולה שבני האדם יפלאו ממנה.
הרואה שרוחץ במרחץ – צרה תעבור עליו. הרואה שיוצא מן המרחץ ינצל מצרה.
הרואה שירחץ בים השקט יגיד ואם המים צואים יריב אם אנשים טובים.
ורש"י כתב – הרואה שהוא שט בים או בנהר אם הים גדול ומרומיו גליו, אותו האיש
יהנה ממלך טוב. וא"א הרואה ששט בים הגדול יהנה ממלך גדול ורב.
הרואה ששט בים או בנהר או במקוה – יתחבר עם אנשים טובים.
הרואה ששט במעין – יתחבר עם איש צדיק. ואם שתה מהם הנאה טובה במהרה יבוא לו.
והרואה ששט בתוך טיט ורפש או נטבע בים – צרה תבוא עליו וינצל ממנה.
וא"א הרואה ששט ינצל מכל צרה שתעבור עליו.
 והרואה שעבר על טיט ורפש – מריבה יגיד.
הרואה שנטבע בים או נרפש בטיט או ברפש – חולי יגיד או איבוד ממון.
וא"א צרה תעבור עליו וינצל ממנה. ואם נפל בהם חולי יבוא לו וירפא.
וא"א אם ראה שנפל בים או בטיט או בכל מקום מים חולי יבוא לו.
ואם נטבע, יבקש רחמים כי אולי ימות.
וא"א הרואה שנפל בים או בנהרות ולא יוכל לקום, אבל יגיד
הרואה עצמו נגרף ישמור עצמו לבל יעשה רע פן ילכד ברשת הזמן.

ורש"י כתב הרואה עצמו רץ בים ונטבע עתיד ליפול בידי מלך רע וירע לו.
הרואה שיחסר הים ויבש- מלך אותה עיר יוסר.  

 

 פרק ג' ברוחות – הרואה שהרוח נשאתהו, שררה יהיה לו וא"א שמחה יגיד לו.

 פרק ד במתכות 

הרואה מטבע שלם עושר יהיה לו.
הרואה בדולח נקי – הקב"ה יאהבהו
הרואה מרגלית – כבוד ושלטון יהיה לו.
הרואה חותם או טבעת ללא מרגלית – מעשה יעשה, שיספר בו
הרואה טבעת בחותם של כסף – יעלה לגדולה עד שיקנוהו זרים.
הרואה טבעת באצבעותיו חוץ מן הזרת – יחשדו אותו.
הרואה שנתנו לו טבעת במתנה – טוב לו.
מדברי דניאל, הרואה טבעות מכסף או מבדיל – טוב לו, ואם של ברזל
יותר טוב שפתאום ירויח רוח גדול.
הרואה כתב של כסף או של זהב – אם הוא אומן טוב לו ואם לא רע לו.
ויש אומרים כל מיני כסף טוב לו. ושל זהב רע לו. ועתיד ליכנס לרעה עם
בני ביתו. המשים טבעת באצבעותיו- ימשול בממשלה.
הרואה שעובד לצלם של כסף או זהב – יבא לדבר שישנאו אותו.
ואם של נחושת או של ברזל – רעה יבקש מאותו האיש.

ואם עובד צלם של עץ – יהיה עני. הרואה זהובים הרבה – רע יגיד.
וא"א הרואה כספים וזהובים ריוח יהיה לו.
הרואה שמצא מטמון – הנאה גדולה ימצא.
ואם אבד אותו המטמטון צרה תבוא עליו

הרואה שמצא כלי כסף וזהב – כבוד יהיה לו
הרואה שמצא נחושת או מטבע נחושת – מחלוקת יהיה לו.
הרואה שמצא זהב או מרגליות – יעלה לגדולה עם המלך.

המוצא כסף או כלי כסף – טוב לו.
אם ארושה של נחושת – מחלוקת יהיה לו.
  

                                
                                    חזור למעלה


ויהיה דרך כלל – אם עשיר ומצא כסף יהיה עני. ואם עני יהיה עשיר.
הרואה שנפלו לפניו כלי כסף או זהב – כלו הדברים הרעים ומחשבות שונאיו.
וכן אגוזים וכן קישואים וכלי זכוכית הנשברים.
ואם אפשר כל מיני מתכות יפים לחלום וכל מיני ברזל טוב,חוץ מן המגרפה
והאיזמל. ואחר הוסיף מסמרות ומרחשת.

הרואה שמצא מסמרות או כלי ברזל – מריבה יהיה לו עם משפחה גדולה.
ובגמרא אמרו – שכל מיני מתכות יפים לחלום חוץ מכלים המחבלים כגון קרדום.

 

פרק ה – ביסוד האש. הבלתי מתוקן לשירות, רק הוא מוכן לחבל ולשרוף
יורה על הרע לעם למושל , אבל אם האש מונח על הסדר כמו בנר וכיוצא בזה,יורה על ענינים רבים.

הרואה עששית בחלום – יקח אשה חדשה. לפי שהאשה אור הבית.
והרואה עששית כבויה- מת בר מינן. הרואה שנפל אש דבר יהיה בארצו.
פירש כמו שהאש שורפת, כך הדבר ממית.
והנופל באור - יעזוב את רצון השם, שהוא מוזמן לאור של גהינום.

הרואה ביתו שנשרף – מחלוקת יהיה לו. ההולך על גחלים – יחסר גופו.
הרואה גחלים עמומות – מריבת שונאים יגיד.    
 

 

 שער ב. בצמחים

הרואה שדה – טוב יגיד. הרואה עשב המוציא מזונות – טוב לו.
הרואה גנות ואוכל מהם ירקות – שם רע יצא עליו. וי"א אשתו מזנה אחריו.
הרואה חיטים – ריוח וכסף וזהב יגיד. פי' חלב חיטים ישביעך.
והרואה שעורים – סרו עונותיו.ותו אמר רבי זירא אנא לא סליקת לארץ ישראל
עד דחזאי שערי. הרואה בידו צמח, חיטים ירקות – ריוח יהיה לו.
הרואה כרוב ושאר מיני תבשיל – טוב ואושר יבוא לו.
הרואה שמוכר ירקות – יתמעט משאו ומתנתו. האוכל פת סולת – נשמעה תפילתו.
וי"א האוכל חלת לחם נקי מובטח לו שהוא ירא שמים והוא בן העה"ב.
ואחר אמר האוכל לחם עם ירקות – שם רע יצא עליו. ובגמרא אין מראין דלועין אלא
למי שהוא ירא שמים. פרוש לפי שדלעת לשון דלו עיני למרום.

ומדברי דניאל, הרואה שתופס בידוקמח – ריוח יגיד.
ופרש"י הרואה שאוכל צנון או חזרת או שאר ירקות שנאכלין בשולחן – ריוח טוב וחיים טובים יהיו לו

 הרואה שאוכל כרשים ובצלים חיים ומבושלים – כאב יהיה לו. מפני שהם קשים ללב.
הרואה שאוכל כרוב אושאר ירקות של תבשיל – טובה יהיה לו.
הרואה מרור – רע יהיה לו. הרואה עצמו קוצץ בצלים ושומיםולפתן, והקוצר שיבולים –
ריוח יגיד. ובס"א הרואה שאוכל ירקות בחומץ – רע לו.
האוכל אבטיחים וקישואים – חולאים יבואו לו.

ובגמרא ירקות יפים לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב אשי אנא חזאי לפתא ואעתרי
התם דחזא בקצהו פירש במחובר ורב אשי בקצהו חזא. האוכל אפונים – ריוח יגיד
.

 

                                   חזור למעלה

 פרק ב' באילנות                   

הרואה שנטע אילנות – מעשה טוב עשה
הרואה עצמו נוטע כרמים או הרואה אילנות ניצנים – טובה יגיד.
בגמרא אמרו הרואה תאנה – תורתו משתמרת בקרבו, שנאמר נוצר תאנה וכו'.
הרואה הדס – נכסיו מצליחים כהדס זה שעליו מקולעים. ומי שאין לו נכסים, ירושה
נופלת לו ממקום אחר. אמר עולא ואי תימא ריב"ל והנא דחזי ליה בקצהו ופ"י בקצהו
ופ"י במחובר.
הרואה נטע עושה פרי – טוב לו ולאשתו.
הרואה לולוב – אין לו אלא לב אחד לאבינו שבשמים.
הרואה גפן טעונה – אין אשתו מפלת נפלים שנאמר אשתך כגפן פוריה.
הרואה שורקה – יצפה למשיח שנאמר גפן ממצרים תסיע וכתיב אוסרי לגפן.
ובס"ה הגפן והתמר – יורו על נשים כי הם פרים ורבים אבל התמר יורה גם אשה
נכבדת.  הרואה קנה – יצפה לחכמה שנאמר קנה חכמה.
קינים – יצפה לבינה שנאמר ובכל קנינך קנה בינה.הרואה קנה – ישכים ויאמר קנה רצוץ לא ישבר קודם שקידמנו פסוק אחד, הנה בטחת
על קנה רצוץ.  ואמר ר' זירא קרא קורא קירא קנייא כולהו מעלי לחלמא.
פ"י קרא – דלעת וקורא רק הגדול בדקל ולשנה שנייה מתקשה ונעשה עץ קירא-שעוה,
קנייא קנים.  הרואה כרם בלא ענבים ומהלך בתוכו – וצילו, יגיד.
הרואה אילן מלא פירות – ריוח יגיד.
הרואה אילן פירות – ריוח יגיד שיסמח לאדם גדולונהנה ממנו.
התפוח אשר לו תפוחים מתוקים יורה על אדם טוב ועשיר,
ואם חמוצים – יורה על אדם רע וחמוץ.  האגוז יורה- על אדם קשה רע וחבורתו רעה

ס"ה הישן תחת האילנות – בנים יהיו לו.
הרואה שישן תחת האילן הקב"ה יעזרהו.  העולה לאילן כבוד יגיד.
הרואה עצמו מחובר באילנות בנים יהיו לו. ואם ראה אותם נופלים ימותו.
הרואה שנעתק אילן ממקומו – ילך למקום אחר.
וד"א החותך אילנות – רע לו ולביתו.  פ"י כי האדם עץ השדה.
הרואה שעוקר אילן עושה פרי – רעה יעשה לו.
הרואה אילנות נתלשים- מלחמה ופחד יגיד.
הרואה עצים ארוכים – שובע ושלום יגיד. הרואה נשען על המטה – טוב יגיד.

הרואה עצים או קורה או מיני עצים קטנים, שסובלים את הבית או מלמעלה או מלמטה שבורים –
רע לו מאוד יתענה וינצל מגזרות קשות ורעות.
הרואה אילן או עמוד נופלים – קשה הוא לו ויזדעזע מן האדם הגדול או שר העיר או מלך,
ולא ילך למקום אחר שלא ימות.

 

                                                              

צרו קשר ושאלו שאלתכם
על חלומות, וריפוי בצמחי מרפא

טבע - התמר תרכיזי צמחים  מארץ - ישראל

               מחלות ורפואות        צמחי המרפא       רשימת המוצרים         מי אנחנו

 
 
פתרון חלומות 2                           חזור למעלה