דף הבית >> איגרת הרמבן
איגרת הרמב"ן           
שמע בני מוסר אביך. ואל תטוש תורת אמך: תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל עת,
ובזה תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה,
כל הכועס כל מיני גהינם שולטין בו, שנאמר: והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך. ואין רעה אלא גהינם,
שנאמר: וגם רשע ליום רעה.
וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות,
שנאמר: עקב ענווה יראת ה'.
ובעבור הענווה תעלה על לבך מידת היראה, כי תתן אל לבך תמיד: מאין באת, ולאן אתה הולך,
ושאתה רימה ותולעה בחייך ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך הכבוד,
שנאמר: ''הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי לבות בני אדם''.
ונאמר: ''הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'''.
וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראך ותשמר מן החטא, ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך.
וכאשר תתנהג במידת הענווה להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא,
אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה, וחיי עולם הבא.
ועתה בני, דע וראה, כי המתגאה בלבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא
בלבוש מלכות שמים, שנאמר: ''ה' מלך גאות לבש''.
ובמה יתגאה לב האדם, אם בעושר ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלוקים הוא,
שנאמר: ''והעושר והכבוד מלפניך'', ואיך מתפאר בכבוד קונו  ואם מתפאר בחכמה, מסיר שפה לנאמנים.
וטעם זקנים יקח
נמצא, הכל שווה לפני המקום,
כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים, לכן תשפיל עצמך וינשאך המקום.
על כן אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בה תמיד:
כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ ולבך למעלה,
ואל תביט בפני אדם בדברך עמו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך,
ואם חכם או עשיר הוא-עליך לכבדו,
ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו-חשוב בלבך כי אתה חיב ממנו והוא זכאי ממך,
שאם הוא חוטא, הוא שוגג ואתה מזיד.
בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת, חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא
ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם. ודבריך יהיו באימה וביראה כעבד לפני רבו,
ותתביש מכל אדם, ואם יקראך איש אל תענהו בקול רם רק בנחת,
כעומד לפני רבו. והוי זהיר לקרות בתורה תמיד אשר תוכל לקימה,
וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו,
ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה.
והסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, והכן לבך לפני המקום ברוך הוא,
וטהר רעיוניך, וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך,
וכן תעשה כל ימי חיי הבלך בכל דבר ודבר ולא תחטא. ובזה יהיו דבריך ומעשיך ומחשבותיך ישרים,
ותפילתך תהיה זכה וברה ונקיה ומכוונת ומקובלת לפני המקום ברוך הוא,
שנאמר: ''תכין לבם תקשיב אזנך''.

תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות, לקימה וללכת בה תמיד אחר ה' יתברך,
למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקים.
ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמים כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם, אמן סלה.